Skip Ribbon Commands
Skip to main content
முகப்பு :: தரவிறக்கம் :: வர்த்தமானி

வர்த்தமானி​​​​​​​​ 

2024

வர்த்தமானி திகதி வர்த்தமானி இல. வர்த்தமானி விபரணம்
04 ஏப்ரல் 2024 2378/33 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டம் - 145 ஆம் பிரிவின் (3) ஆம் உப பிரிவூகளின் கீழான அறிவித்தல்
21 மார்ச் 2024 2376/25 2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்கஇ உள்நாட்டு இறைவாpச் சட்டம், 123(8) ஆம் பிhpவின் கீழான ஒழுங்குவிதி

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

2008

2007

2006

இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: 07-01-2021