Skip Ribbon Commands
Skip to main content
L_M_Corporate Refunds
முகப்பு :: பிரிவு மற்றும் சேவைகள் :: பாரிய மற்றும் நடுத்தர கூட்டிணைந்த வரி மீள்ளிப்புகள்

பாரிய மற்றும் நடுத்தர கூட்டிணைந்த வரி மீள்ளிப்புகள் அலகுகள்

பாரிய மற்றும் நடுத்தர கூட்டிணைந்த வியாபார நிறுவனங்களின் அனைத்து வரி வகைகளுக்கான அனைத்து மீளளிப்பு கோரிக்கைகளும் பாரிய மற்றும் நடுத்தர மீளளிப்பு அலகுகினால் கையாளப்படுகின்றது. இந்த நோக்கத்திற்காக, பாரிய கூட்டிணைந்த மற்றும் நடுத்தர கூட்டிணைந்த நிறுவனங்களின் அனைத்து வரி வகை மீள்ளிப்புகளையும் மற்றும் 01.01.2016ம் திகதிக்கு முன்னரான பெறுமதி சேர் வரி மீளளிப்பு என்பவற்றை மேற்கொள்வதற்காக மூன்று வேறுபட்ட அலகுகள் காணப்படுகின்றன.

மீளளிப்பு அலகுகள்
 1. பாரிய கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு (LCRU)
 2. நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 01 (MCRU-01)
 3. நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 02 (MCRU-02)பாரிய கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு (LCRU)

பாரிய கூட்டிணைந்த நிறுவனங்களின் கூட்டிணைந்த வருமான வரி, பெறுமதி சேரி வரி போன்ற அனைத்து வரி வகைகளுக்கான அனைத்து மீளளிப்பு கோரிக்கைகளும் பாரிய மீளளிப்பு அலகினால் கையாளப்படுகின்றது.

பாரிய கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகின் பிரதான நடவடிக்கைகள்
 • கூட்டிணைந்த வருமான வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
 • பெறுமதி சேர் வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
 • சுங்கம் மற்றும் முதலீட்டு சபையில் வழங்கப்படும் பெறுமதி சேரி வரி ஒத்திவைப்பு வசதிகள் தொடர்பான கடன் வவுச்சர்களை வழங்குதல்.
பாரிய கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகின் இடவமைவு
 • 3ம் மாடி (இடது பகுதி)
 • உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
 • சேர் சிற்றம்பலம் கார்டினர் மாவத்தை
 • கொழும்பு 02
தொடர்புகள்
 • சிரேஷ்ட ஆணையாளர்
  தொலை : 011 - 213 4750
  மின்னஞ்சல் : perera.uluk@ird.gov.lk

 • ஆணையாளர்
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 4371
  மின்னஞ்சல் : lenarol.rkw@ird.gov.lk

Top

நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு (MCRU-01)

நடுத்தர கூட்டிணைந்த நிறுவனங்களின் கூட்டிணைந்த வருமான வரி, பெறுமதி சேரி வரி போன்ற அனைத்து வரி வகைகளுக்கான அனைத்து மீளளிப்பு கோரிக்கைகளும் நடுத்தர மீளளிப்பு அலகு 01 இனால் கையாளப்படுகின்றது.

நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 01ன் பிரதான நடவடிக்கைகள்
 • கூட்டிணைந்த வருமான வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல்
 • பெறுமதி சேர் வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
 • சுங்கம் மற்றும் முதலீட்டு சபையில் வழங்கப்படும் பெறுமதி சேரி வரி ஒத்திவைப்பு வசதிகள் தொடர்பான கடன் வவுச்சர்களை வழங்குதல்.
நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 01ன் இடவமைவு
 • 12ம் மாடி (இடது பகுதி)
 • உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
 • சேர் சிற்றம்பலம் கார்டினர் மாவத்தை
 • கொழும்பு 02
மின்னஞ்சல் සහ மின்னஞ்சல்:
 • சிரேஷ்ட ஆணையாளர்
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 4750
  மின்னஞ்சல் : perera.uluk@ird.gov.lk

 • ஆணையாளர்
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 5201
  மின்னஞ்சல் : deshapriya.kkjc@ird.gov.lk

Top

நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு – 02 (MCRU-02)

01.01.2016ம் திகதிக்கு முன்னரான அனைத்து பெறுமதி சேர் வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளும் நடுத்தர மீளளிப்பு அலகு 02 இனால் கையாளப்படுகின்றது.

நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 02ன் பிரதான நடவடிக்கைகள்
 • 01.01.2016ம் திகதிக்கு முன்னரான பெறுமதி சேர் வரி மீளளிப்பு கோரிக்கைகளைக் கையாளுதல்.
 • சுங்கம் மற்றும் முதலீட்டு சபையில் வழங்கப்படும் பெறுமதி சேரி வரி ஒத்திவைப்பு வசதிகள் தொடர்பான கடன் வவுச்சர்களை வழங்குதல்.
நடுத்தர கூட்டிணைந்த மீளளிப்பு அலகு 02ன் இடவமைவு
 • 7ம் மாடி (இடது பகுதி)
 • உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
 • சேர் சிற்றம்பலம் கார்டினர் மாவத்தை
 • கொழும்பு 02
மின்னஞ்சல் සහ மின்னஞ்சல்:
 • சிரேஷ்ட ஆணையாளர்
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 4750
  மின்னஞ்சல் : perera.uluk@ird.gov.lk

 • ஆணையாளர்
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 4753
  மின்னஞ்சல் : ranasinghe.jd@ird.gov.lk
  மின்னஞ்சல் : 011 - 213 4754
  மின்னஞ்சல் : paranavitharana.hki@ird.gov.lk
  மின்னஞ்சல்  : 011 - 213 4770
  மின்னஞ்சல் : rathnawardene.jmss@ird.gov.lk

Top​​
இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டது: 09-08-2022
Thank You! Tell Us More !!